GENEL AYDINLATMA METNİ

Amaç ve Tanımlar

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı KişiselVerilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ‘Fun Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ tarafından hazırlanmıştır. Söz konusu  kanun gereğince hangi kişisel verilerin ve bunların hangi amaçla işleneceği,  işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerle ilgili kanunun 11 inci maddede sayılan ilgili kişi hakları ve kişisel verileri işleme konusunda istisnaların neler olduğu hususlarında bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi amaçlanmıştır.

 

‘Fun Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’  olarak tarafımızca işlenen kişisel veriler aşağıda belirtilmiştir:

Kimlik Bilgisi : Ad soyad, TC kimlik no, Anne – baba adı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri/sıra no, Ehliyet no, Anne kızlık soyadı, imza, Kimlik Fotokopisi

İletişim Bilgisi: Adres no, İletişim adresi, E-posta adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no, İkametgah

Mesleki Deneyim Bilgi: Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri

Finansal Bilgi: Banka IBAN Numarası

Özlük Bilgisi: Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları, Adli Sicil Bilgileri

Sağlık Bilgisi: Kan grubu, Kullanılan cihaz ve protezler, Kullanılan ilaçlar, Engellilik durumu, Kişisel sağlık bilgileri, Ateş. (Özel Nitelikli Kişisel Veri)

Biyometrik Veri: Parmak izi bilgileri, Retina Taraması (Özel Nitelikli Kişisel Veri)

Kılık Kıyafet : Kılık kıayfete ilişkin bilgiler (Özel Nitelikli Kişisel Veri)

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri: Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler

Fiziksel Mekan Güvenliği: Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Güvenlik kamerası kayıtları

Hukuki İşlem: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler

Görsel ve işitsel kayıtlar: Kamera kayıtları

 

Veri İşleme Amacı

Kişisel verileriniz aşağıda belirttiğimiz amaçlarla işlenmektedir:

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

 

Veri Aktarım
Kişisel verileriniz yasalar ve ilgili taraflar (Ortaklar, Tedarikçiler, Çalışanlar vs.) karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla listelenenler ile sınırlı kalmamak üzere, Sgk, İşkur, zorunlu bireysel emeklilik, banka, kamu kurum ve kuruluşları, sigorta firmaları, sağlık kuruluşları, finansal (banka vb.) kuruluşlar, yemek, araç kiralama, operatör şirketleri vb. ile paylaşılabilmektir.

 

Bunun dışında kişisel verileriniz talep edilmesi durumunda kanunlarda açıkça belirtilmiş hallerde kamu kurumlarına (Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar vb.) kanunlarda belirtildiği üzere belirlenen amaç ve kapsamda aktarılabilir.

 

Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerimiz haricinde herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluşa ve yurtdışına aktarılmayacaktır.

 

Veri Toplama ve Saklama

 

 

Paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle yazılı, sözlü ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

 

Hukuki Gerekçeler :

 

–  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

–  Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

–  Sözleşmenin İmzalanması

–  Kanunlarda Öngörülmesi

– Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

 

Kişisel verileriniz elektronik ortamda, fiziksel ortamda veya karma olarak her iki şekilde de saklanabilmektedir. Saklandıkları ortama yetkisiz erişimin engellenmesi, kaybolmaması, çalınmaması ve zarar görmemesi için gerekli idari ve teknik tedbirler idaremiz tarafından alınmaktadır.

 

İlgili Kişi Hakları

İlgili kişiler, kişisel verilere ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle şirketimize başvurmak zorundadır.

KVKK Madde 11 (1) maddesine göre kişisel verilerle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz :

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak veya verilerinizin anonimleştirilmesi ile ilgili başvuru yapmak isterseniz talebinizi şirketimize aşağıda tabloda belirtilen iletişim kanallarından herhangi birine yazılı olarak yapabilirsiniz.

 

Posta Adresi: Demirtaş Dumlupınar Osb Mah.İstanbul Cad.No:570/31 Osmangazi/BURSA
Telefon Numarası: 224 261 26 72
Web Adresi: www.funtextile.com 
E-Posta Adresi: muhasebe@funtextile.com 
KEP Adresi:  funtekstil@hs03.kep.tr
Genel Aydınlatma Metni